Жаңалықтар

Бұқаралық ақпарат құралдарына арналған ақпарат

Бөлісу

Бїгін Парламент Сенатыныѕ Тґраєасы, Јлемдік жјне дјстїрлі діндер лидерлері Съезі Хатшылыєыныѕ Басшысы Ќасым-Жомарт Тоќаев Астанада ґтіп жатќан Толеранттыќ жјне кемсітпеушілік жґніндегі ЕЌЫЎ-ныѕ жоєары деѕгейдегі конференциясына ќатысып жатќан БЎЎ Бас Хатшысыныѕ Ґркениеттер Альянсы жґніндегі Жоєарєы Ґкілі Жорже Сампайомен кездесті.

Кездесу барысында Ќазаќстан мен Ґркениеттер Альянсы арасындаєы ынтымаќтастыќты одан јрі дамытуєа ќатысты, оныѕ ішінде мјдениетаралыќ диалог саласында Альянс жїргізіп отырєан жобаларды жїзеге асыру мјселелері бойынша пікір алмасылды.

«Ќазаќстан Альянспен јріптестікті дамытуєа жіті назар аударады жјне оныѕ маќсаттары мен міндеттерін ќолдайды. Еліміздіѕ Мјдениет министрлігі Ґркениеттер Альянсы аясындаєы іс-ќимылдардыѕ Ўлттыќ жоспарын жасаќтауды аяќтауда. Ол Ќазаќстан Республикасыныѕ Альянспен ынтымаќтастыєын одан јрі дамытуєа тыѕ серпін беріп, оныѕ идеяларын ќазаќстандыќ ќоєамда таратуєа ыќпал жасайтын болады»,- деді Ќ.Тоќаев.

Ж.Сампайо Ќазаќстанныѕ ґркениетаралыќ жјне жаћандыќ дінаралыќ диалогты ілгерілету жолындаєы, толеранттыќты ныєайту мен мјдениеттерді ґзара жерсіндірудегі маѕызды рґлін атап ґтті.

БЎЎ Жоєарєы Ґкілініѕ айтуынша, Ќазаќстан Альянстыѕ «Достар тобыныѕ» белсенді мїшесі ретінде аймаќтаєы ќауіпсіздік пен тўраќтылыќты ныєайту жолында наќты ќадамдар жасауда.